ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດ: CLR 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດ: CLR 543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

DAT ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບວຽກງານ ທີ່ມີເວລາຈຳກັດ ແລະຕ້ອງການຜົນລັບຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກຕົກແຕ່ງພາຍໃນສຳລັບພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຊະນິດ : SP ຂະໜາດ : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg ຄ່າຄົງທີ່ (%) : 18-20 ຄວາມໜືດ (CPS) : 200-400 ເວລາເປີດ 7-25 ນາທີ ລັກສະນະ ຂອງແຫຼວໜືດ ສີ : ເຫຼືອງ ການນຳໃຊ້ : ກາວສະເປ ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ດ້ານຍານຍົນ ງານ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ວຽກປູພື້ນ ວຽກໄມ້ ສະໜວນວັດສະດຸອຸດສາຫະກຳ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະຍຶດເກາະລະຫວ່າງວັດຖຸທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອຸປະກອນໃຊ້ງານ : ປືນສະເປ ຄວາມໄວໄຟ : ຕິດໄຟງ່າຍ

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, flooring, wood working and insulation material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives this website with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

วางระบบปรับอากาศ Water Cooled Chiller สมุทรสาคร ทิป ท็อป เอฺ็นจิเนียริ่ง บจก.

วางระบบปรับอากาศ  Water Cooled Chiller  สมุทรสาคร, ระบบปรับอากาศ, จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, รับวางระบบชิลเลอร์,

 

ทิป ท็อป เอฺ็นจิเนียริ่ง บจก.


 

 

วางระบบปรับอากาศ Water Cooled Chiller สมุทรสาคร

 

วางระบบปรับอากาศ  Water Cooled Chiller  สมุทรสาคร

 

โครงการ : CPF

 

ที่ตั้ง : จ. สมุทรสาคร

 

ประเภท : ติดตั้งระบบทำความเย็นห้องควบคุม

 

ปี : 2014

 

ระบบปรับอากาศ : Air Cooled Chiller

 

รุ่น / ยี่ห้อ : MAC210DM5-FAAE x 3 (DAIKIN)

 

จำนวน TON : 16.8 x 3

 

ระบบปรับอากาศ ( Air Conditioning System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับสภาวะที่ผู้ใช้ต้องการ อาจจะเป็นการปรับอากาศเพื่อการเก็บรักษาอาหาร หรือสิ่งของ และรวมถึงการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยในอาคารด้วย โดยอาจจะเป็นการปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ และยังต้องมีการควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความเร็วลม กลิ่นและสิ่งเจือปนในอากาศด้วย


ความหมายของการปรับอากาศ (MEANING OF AIR CONDITIONING)
จากพจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งได้ให้ความหมายของการปรับอากาศไว้ว่า "การปรับอากาศ (Air Conditioning) หมายถึง กระบวนการปรับสภาวะของอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ความสะอาด (Cleanliness) และการกระจายลม (Motion) ภายในห้องให้เหมาะสมกับความต้องการ"

ระบบและชนิดการปรับอากาศ (SYSTEM AND TYPE OF AIR CONDITIONING)
ลักษณะของการปรับอากาศ สามารถแบ่งตามประเภทของวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
- การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
- การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)

3.1 การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความสบายเชิงความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ
3.2 การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ
เครื่องปรับอากาศในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้
- เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Type Air Conditioning)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning)
- เครื่องปรับอากาศแบบชุด (Package Air Conditioning)
- ระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Air ระบบปรับอากาศ Conditioning)

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://brandexdirectory.com

 

วางระบบปรับอากาศ Water Cooled Chiller สมุทรสาคร


 

 

จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, รับวางระบบชิลเลอร์, รับติดตั้งchiller, ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Chiller, ปรับปรุงระบบปรับอากาศ, บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด, ติดตั้งระบบชิลเลอร์, ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ Air Chiller System. ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, รับวางระบบชิลเลอร์, รับติดตั้งchiller, ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Chiller,ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ,บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด, ติดตั้งระบบชิลเลอร์, ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ Air Chiller System.

 

บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553โดยการนำของคุณเกรียงศักดิ์ หุ่นเลิศ และทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการเครื่องปรับอากาศมานานกว่า 10 ปี จากวันนั้นจนถึงวันนี้ โครงการต่างๆของบริษัทฯได้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างขวางเสมอมา ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานรับเหมาที่รับออกแบบ-ติดตั้งงานระบบภายในอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานตรวจวัดพลังงาน ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อลดความยุ่งยากและลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ โดยเรามีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านบุคลากร พัฒนาทักษะความรู้-ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา บริษัทฯ เชื่อว่า การสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับมีแผนธุรกิจที่ดี บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน มีความมุ่งมั่นและได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ นอกจากการอบรมภายในองค์กรแล้ว บุคลากรยังได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมจากพันธมิตรหรือศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ทีมงานทุกคนภาคภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมาและมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

ขอบข่ายความสามารถในการให้บริการ

 

 


 • จำหน่าย และ ออกแบบ - ติดตั้งระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ทุกชนิด เช่น Duct Work System,

 • Ventilation/Exhaust System

 • จำหน่าย และ ออกแบบ - ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Chiller แบบต่าง ๆเช่น Air Cooled , Water Cooled, VRV, Package Air, Split type

 • จำหน่าย และ ออกแบบ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบจ่ายไฟฟ้าและควบคุมระบบไฟฟ้าทุกชนิด (High voltage & Low voltage)

 • บริการปรับปรุงระบบปรับอากาศ

 • บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ-เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด

 • ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

 •  

 

ลูกค้าของเรา

 

สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย
คุณปัญญา โทร. 091-5644989
คุณจิรวัฒน์ โทร. 081-4577403
คุณสุภาวดี โทร. 062-4945916
คุณจิรชัย โทร. 086-5324501


แผนก Service
คุณสมหมาย โทร. 085-9163741
คุณจิระศักดิ์ โทร. 081-6999776

 

 
บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

 
ที่อยู่55/37 หมู่4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

 

 

 
โทรศัพท์ : +662 159 9837 39,+669 1564 4989,+668 1457 7403,+666 2494 5916,+668 6532 4501,+668 5916 3741,+668 1699 9776
 
 
โทรสาร : +662 159 9840

 

 
อีเมล์ : info@tiptopengineering.co.th

Metric Thread [M64x6.0] ชัยโลหะ 43 หจก.

Metric Thread [M64x6.0], บริการงานกลึง, ปั๊มโลหะตามสั่ง,

 

ผลิตลูกรีดเกลียว, ชัยโลหะ 43 หจก.


 

 

Metric Thread [M64x6.0]

 

Metric Thread [M64x6.0]


เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบ ๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ
เกลียวแบ่งได้ออกเป็น 5 ชนิด
1. เกลียวสามเหลี่ยม
1.1 เกลียวเมตริก (M-Thread)
1.2 เกลียว ISO
1.3 เกลียววิตเวอร์ต
1.4 เกลียวอเมริกัน
1.5 เกลียวยูนิไฟด์
1.6 เกลียวสามเหลี่ยมยอดแหลม
2. เกลียวสี่เหลี่ยม
3. เกลียวสี่เหลี่ยมคาวหมู
3.1 เกลียวTr
3.2 เกลียวAeme
3.3 เกลียวหนอน
4. เกลียกลม
5. เกลียวฟันเลื่อย

ส่วนต่างๆของเกลียว
เกลียวแบ่งตามลักษณะหน้าตัดได้หลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีลักษณะการใช้งานทั้งแบบที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปแบ่งออกได้ดังนี้
Major Diameter คือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของชิ้นงานทั้งของเกลียวนอกและเกลียวในหรือคือขนาดกำหนดนั่นเอง
Minor Diameter คือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวทั้งของเกลียวนอกและเกลียวใน
Pitch Diameter คือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่วงกลมพิตช์
Pitch คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งเดียวกันของเกลียวถัดไปเช่นวัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว
Angle of Thread หรือ Included Angle มุมรวมยอดเกลียว
Helix Angle มุมเอียงของฟันเกลียว
Crest คือยอดฟันเกลียว
Root คือโคนเกลียว
Axis of Screw แกนของสลักเกลียว
Depth of Thread ความลึกของเกลียววัดจากยอดเกลียวถึงโคนเกลียว
Number of Thread จำนวนเกลียวต่อนิ้ว

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://brandexdirectory.com

 

Metric Thread [M64x6.0]


 

รับรีดเกลียว งานกลึง รีดเกลียว เชื่อม พับ โลหะ สแตนเลส รับบริการรีดเกลียว ทำเกลียว ตามแบบ ทุกชนิด ทุกขนาด บริการรวดเร็ว ราคาย่อมเยา โรงรีดเกลียว รับรีดเกลียวและผลิตงานเกลียวทุกชนิด ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุกชนิดราคาถูก รับปั๊มโลหะ บริการ กลึง ปั๊ม ขึ้นรูป โลหะทุกชนิด ปั๊มขึ้นรูปโลหะ รับผลิตชิ้นส่วน ชัยโลหะ หจก.

รับรีดเกลียว บริษัทรับรีดเกลียว รับจ้างรีดเกลียว โรงรีดเกลียว ผลิตลูกรีดเกลียวตามสั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ ผลิตลูกรีดเกลียว บริการงานกลึง ปั๊มโลหะตามสั่ง บริการงานกลึงตามสั่ง ปั๊มโลหะ สั่งทำ ลูกรีดเกลียว รับรีดเกลียว บริการกลึง กัด เจียร ตัด ปั้มโลหะ ตัดพับโลหะ ตัดปั๊มพับโลหะ บริการขึ้นเกลียวขนาดพิเศษ จำหน่ายลูกรีดเกลียว แผ่นรีดเกลียว รับผลิตเกลียวรากฐาน รับทั้งงานใหญ่และงานย่อย

กลึง กัด ปั๊มโลหะ CNC Lathe , Milling Machining Center , Press , CNC
เกลียวพิเศษ Spacial Thread เกลียวสแตนเลส เหล็กไฮคาร์บอนด์ ไทร์ทาเนียม
เฟือง Gear
ลูกรีดเกลียว แผ่นสำหรับรีดเกลียว รีดสแตนเลส Thread Rolling Dies , Flat Rolling Dies
เกลียว Thread เจียรนัย Grinding
บริการ กลึง ย่านสุขุมวิท อ่อนนุช ศรีนครินทร์ พัฒนาการ
รับทำขึ้นรูปโลหะ วัสดุเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส พลาสติกอุตสาหกรรม
vission : " เป็น 1 ในบริษัทชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"
รับจ้างรีดเกลียว ปั๊มโลหะ บริการงานกลึง ขึ้นรูปโลหะ ให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

คุณเอกสิทธิ์ มณีรัตน์ เบอร์ 081-801-4236
คุณทิพเนตร พรพระลักขณา 095-554-5774

 

 

บริษัทชัยโลหะ 43 หจก.
ที่อยู่79/235-236 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี ผลิตลูกรีดเกลียว จ.สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์
www.facebook.com/chaimetal43
www.chaimetal43.com
www.chaimetal.com
chaimetal43.brandexdirectory.com
โทรศัพท์ : +662 382 5468-9,+662 130 7128
โทรสาร : +662 130 7127
อีเมล์
: ekkasit.mc@gmail.com
: salechaimetal@gmail.com
: chaimetal43@gmail.com

เครื่องผสมแป้ง

เครื่องบรรจุของร้อน, เครื่องผสมแป้ง, จำหน่ายเครื่องผสมแป้ง : เค.พี.วี. แมชชีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

 

 

เครื่องบรรจุของร้อน ยาหม่อง จาระบี สีผึ้ง

 

เครื่องผสมแป้ง, จำหน่ายเครื่องผสมแป้ง, เครื่องบรรจุแป้งออโต้, จำหน่ายเครื่องบรรจุแป้งออโต้, ออกแบบเครื่องผสมแป้ง, ติดตั้งเครื่องผสมแป้ง, ผลิตเครื่องผสมแป้ง, เครื่องผสมแป้งราคาถูก, เครื่องผสมแป้งคุณภาพดี, จัดจำหน่ายเครื่องผสมแป้ง, เครื่องผสมแป้ง, เครื่องร่อนแป้ง, จำหน่ายเครื่องร่อนแป้ง : เค.พี.วี. แมชชีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

ห.จ.ก. เค.พี.วี. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ยา เครื่่องดื่ม  เครื่องสำอาง น้ำมัน   เคมี  เป็นต้น เครื่องจักรที่ผลิต เครื่องบรรจุ  เครื่องผสมทั้งน้ำและผง เครื่องปิดฝา เครื่องตีเกลียว เครื่องติดสติกเกอร์ ตู้อบฟิล์มหด เครื่องแพ็คออโต้ สายพานลำเลียง และงานโอเวอร์ฮอลเครื่องจักรทุกชนิด พร้อมทีมงานผู้ชำนาญงาน มากประสบการณ์ บริการรวดเร็ว บริการนอกสถานที่ งานด่วน  บริการตั้งแต่  8.00 น.ถึง 21.00 น.


ผู้ผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง

 


 • เครื่องผสมแป้ง |เครื่องบรรจุแป้งออโต้ |เครื่องร่อนแป้ง

 • เครื่องตอกฝาแบบ เซมิ |เครื่องคัดฝา+ตีเกลียวฝา แบบออโต้

 • เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ

 • เครื่องบรรจุของร้อน ยาหม่อง จาระบี สีผึ้ง

 • เครื่องบรรจุของหนืด วาสลีน สีโป้ จารบี กาว

 • เครื่องบรรจุครีม น้ำหอม 150 cc.

 • เครื่องล้างขวด , เครื่องล้างขวด 24 หัว

 • เครื่องล้างขวด|เครื่องบรรจุ|เครื่องตีเกลียว|เครื่องติดฉลาก อัตโนมัติ

 • ถังอัดของหนืด| ปั้มดูดของหนืด ซีลีโคน+กาว+จาระบี | ปั้มดูดครีม

 • สายพาน  สายพานโค้ง  สายพานลำเลียงแผงยา  สายพานหนีบขวดยิ่งวันที่

 • ตู้คอนโทรล PLC 

 •  

 

สนใจติดต่อ
เค.พี.วี. แมชชีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
360/34 ซอยร่มเกล้่า 18 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : +662 จำหน่ายเครื่องผสมแป้ง 904 1854
โทรสาร : +662 001 2781
อีเมลล์ : kpv2867@gmail.com
เว็บไซต์ : www.kpvmachine.com
เว็บไซต์ : kpvmachine.brandexdirectory.com

จำหน่ายเทป ผลิตเทปกาว เทปกาวอุตสาหกรรม บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ บจก.

จำหน่ายเทป, ผลิตเทปกาว, เทปกาวอุตสาหกรรม

 

บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ บจก.


จำหน่ายเทป

เทปกาวเป็นอุปกรณ์ในงานช่าง ทำจากวัสดุหลายประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก ไวนิล อะคลีลิคโฟม หรือ ใยสังเคราะห์เคลือบด้วยกาวชนิดพิเศษที่ไวต่อแรงกด  เมื่อเทปกาวสัมผัสกับพื้นผิวของงาน เพียงแค่ลูบเบาๆก็ติดแน่นทันที

เทปกาวแต่ละชนิดใช้งานแตกต่างกันยังไง
เมื่อพูดถึงเทปกาว คงเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเทปกาวสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน วันนี้เราจะมาดูกันนะคะ ว่าเทปกาวแต่ละประเภท แตกต่างกันยังไง
1.เทปโฟม 2 หน้า เทปโฟม มีคุณสมบัติในการยึดติดสูง ตัวเทปมีความหนา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการติดถาวร หรือติดในเวลานาน เนื่องจากกาวเหนียวแน่นติดทนนาน ลอกออกยากและเหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนัก งานศิลปะหรืองานทั่วไป
2.เทปใส/เทปขุ่น เทปใส/เทปขุ่น มีคุณสมบัติในการติดเพื่อการปิดผนึก หรือยึดตึดสิ่งของที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น กระดาษ หรือใช้สำหรับงานศิลปะและงานทั่วไป ตัวกาวเหนียวแน่น ติดทนนาน ลอกออกง่าย
3.เทปOPPเทปโอพีพี เป็นเทปม้วนใหญ่ ที่เหมาะสำหรับงานปิดผนึก ปิดกล่อง ใช้ในโรงงาน หรือสำหรับใช้งานทั่วไป กาวที่เทปมีความเหนียว แน่น ติดทนนาน
4.เทปตีเส้นเทปตีเส้น เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับใช้งานอเนกประสงค์ เช่น งานศิลปะ งานตีเส้นต่างๆ มีลักษณะสีสันสดใส สะดุดตา
5.เทปผ้าเทปผ้า มีลักษณะเหนียวแน่น สามารถกันน้ำและกันชื้นได้ดี สำหรับใช้งานได้อเนกประสงค์ ติดสายไฟ ติดท่อน้ำและติดกล่อง ฯลฯ
6.เทปเยื่อกาวเป็นเทปเยื่อกาว 2 หน้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องยึดติดของสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน และสำหรับงานที่ต้องการความสวยงาม มีลักษณะบาง ใช้งานง่าย กาวเหนียว ติดทนนาน ลอกออกยาก
7.เทปกระดาษกาวย่นเทปกาวย่น สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ทั้งงานเอกสาร ติดสันรายงาน หนังสือ ติดกล่อง ติดได้ทั้งในพื้นพิวที่เรียบและขรุขระ กาวเหนียวแน่นติดทนนาน

 

จำหน่ายเทป

 

จำหน่ายเทป

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

 

จำหน่ายเทป

 

 

 


บริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ จำกัด

บริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นบริษัท ในเครือเดียวกับ บริษัท เทปส์ แอนด์ จำหน่ายเทปกาว อินซูเลตโพรดักส์ จำกัด และ บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางด้านการ จัดจำหน่ายเทปกาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า TIPTAPE GUMTREE STARBIRD SUNTAPE GOLDJUNK TIGER LEO Lohmann และไก่ชน รวมทั้งกาวHOTMELT แบบแท่ง แบบเกล็ด และกาวร้อนแห้งเร็ว
บริษัท บางกอก อินเตอร์เมอร์เชี่ยนไดซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก BVQI ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการที่รวดเร็ว จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทได้ขยายการผลิตไปยัง โรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้บริการสินค้าให้กับกิจการของท่านผู้ผลิตเทป จำหน่ายเทป เทปปิดกล่อง เทปผ้า ผู้ผลิตเทปมาตรฐาน ผู้ผลิตเทปทุกชนิด จำหน่ายเทป จำหน่ายเทปคุณภาพดี เทปปิดกล่อง จำหน่ายเทปปิดกล่อง เทปปิดกล่องได้มาตรฐาน

เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทป ที่มีความรู้ด้านคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ ยินดีให้คำแนะนำการเลือกใช้เทปกาวให้เหมาะสมกับชนิดของงาน เพื่อความประหยัดและปลอดภัย มีสินค้าในสต็อกพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้า ทั่วประเทศไทย ภายในเวลาอันรวดเร็ว

 

สนใจติดต่อ : บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ บจก.
ที่อยู่ : 945 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +66 2013 5799, +668 1831 9912
โทรสาร : +66 2319 2350
อีเมล : bim@bimthailand.com
เว็บไซต์ : bangkokinter.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.bimthailand.com
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15